Učebniki‎ > ‎Curso de Eslovaco‎ > ‎

El verbo eslovaco

Aprende sobre los verbos ser, estar y tener. 

El verbo(sloveso) eslovaco tiene las siguientes características: modo infinitivo, indicativo, imperativo y subjuntivo; tiempo presente, pasado y futuro; persona 1a, 2a, 3a; número singular y plural; y aspecto imperfectivo y perfectivo. Sólo veremos el tiempo presente, pasado y futuro y el modo imperativo.

En eslovaco existe el par aspectual, esto significa que un mismo verbo tiene dos formas: la forma imperfectiva y la forma perfectiva. Es decir, la mayoría de los verbos tiene su par aspectual, imperfectiva y perfectiva, y ambas tienen el mismo significado. Tambien existen algunos verbos que tienen una única forma que representa ambos aspectos a la vez.

El aspecto imperfectivo representa una acción de la cual se duda, no alcanza su fin y no produce un resultado definitivo, en cambio el aspecto perfectivo representa una acción de la cual no se tiene dudas, llega a su fin y produce un resultado definitivo.

El aspecto verbal es un poco complicado al inicio, pues resulta difícil diferenciar entre que aspecto usar según el caso, si imperfectivo o perfectivo, pero con práctica se llega a dominar.

El infinitivo(infinitív) del verbo eslovaco tiene la terminación ť. Por ejemplo: mať, robiť, rozumieť, chytať.


El presente(prítomný čas) del verbo eslovaco se forma sólo a partir del verbo imperfectivo, ya que el verbo perfectivo no tiene presente, sólo pasado y futuro.

El presente se forma a partir de la raíz del infinitivo, más la respectiva terminación de la persona.


mať

robiť

rozumieť

chytať

ja

má-m

rob-í-m

rozum-ie-m

chyt-á-m

ty

má-š

rob-í-š

rozum-ie-š

chyt-á-š

on, ona, ono

rob-í

rozum-ie

chyt-á

my

má-me

rob-í-me

rozum-ie-me

chyt-á-me

vy

má-te

rob-í-te

rozum-ie-te

chyt-á-te

ony-oni

ma-jú

rob-ia

rozum-ej-ú

chyt-a-jú

Como se puede observar existen varios tipos de conjugación. El tipo de conjugación se basa en la terminación del verbo en infinitivo y la conjugación de la 1a persona singular y 3a persona plural.

En eslovaco, al igual que en español, no es necesario escribir el pronombre del sujeto antes del verbo, a excepción de la 3a persona singular y plural en la que sí es necesario especificar de quien se trata (él o ella, ellos o ellas), por lo tanto en los cuadros y ejemplos los pronombres están sólo para referencia. Por ejemplo: som poslucháčom- soy estudiante, som poslucháčkou- soy estudiante, en cambio on je poslucháčom- él es estudiante, ona je poslucháčkou- ella es estudiante.

Conjugación en presente de verbos tipo chytať.


chytať

želať

ja

chyt-á-m

žel-á-m

ty

chyt-á-š

žel-á-š

on, ona, ono

chyt-á

žel-á

my

chyt-á-me

žel-á-me

vy

chyt-á-te

žel-á-te

ony-oni

chyt-a-jú

žel-a-jú

Según el tipo chytať se conjugan verbos como želať(želám-želajú), volať(volám-volajú), čakať(čakám-čakajú), mať(mám-majú).

Algunos verbos de este tipo presentan las siguientes características:

-si el infinitivo del verbo termina en consonante suave, la terminación á cambia por ia: vešať(vešiam-vešiajú), požičať(požičiam-požičiajú), voňať(vonia-voniajú), večerať(večeriam-večeriajú).

-si el infinitivo del verbo termina en vocal larga, entonces la á se acorta: čítať(čítam), vítať(vítam), kráčať(kráčam).


Conjugación en presente de verbos tipo robiť.


robiť

chodiť

vidieť

držať

ja

rob-í-m

chod-í-m

vid-í-m

drž-í-m

ty

rob-í-š

chod-í-š

vid-í-š

drž-í-š

on, ona, ono

rob-í

chod-í

vid-í

drž-í

my

rob-í-me

chod-í-me

vid-í-me

drž-í-me

vy

rob-í-te

chod-í-te

vid-í-te

drž-í-te

ony-oni

rob-ia

chod-ia

vid-ia

drž-ia

Según el tipo robiť se conjugan verbos como chodiť(chodím-chodia), hovoriť(hovorím-hovoria), hodiť(hodím-hodia), farbiť(farbím-farbia). Tambien los verbos tipo vidieť(vidím-vidia): letieť(letím-letia), musieť(musím-musia), myslieť(myslím-myslia); y verbos tipo držať(držím-držia): bežať(bežím-bežia), ležať(ležím-ležia), kričať(kričím-kričia).

Si el infinitivo del verbo termina en vocal larga, entonces la í se acorta: smúliť-smúlim, trápiť-trápim, cítiť-cítim.


Conjugación en presente de verbos tipo česať.


česať

pisať

žať

ja

češ-e-m

piš-e-m

žn-e-m

ty

češ-e-š

piš-e-š

žn-e-š

on, ona, ono

češ-e

piš-e

žn-e

my

češ-e-me

piš-e-me

žn-e-me

vy

češ-e-te

piš-e-te

žn-e-te

ony-oni

češ-ú

piš-ú

žn-ú

Según el tipo česať se conjugan verbos como pisať(pišem-pišú), kázať(kážem-kážu), hádzať(hádžem-hádžu), plakať(plačem-plačú). Tambien verbos tipo žať(žnem-žnú): začať(začnem-začnú), zažať(zažnem-zažnú), prijať(prijmem-prijmú).

Los verbos de este tipo pueden cambiar la terminación del infinitivo cuando se conjugan en presente:

s/š- pisať-pišem

z/ž- mazať-mažem

dz/dž- hádzať-háem

k/č- plakať-plačem

ch/š- brechať-brešem

t/c- blikotať-blikocem

d/dz- vládať-vládzem

c/č- sácať-sáčem

h/ž- luhať-lužem

sl/šl- poslať-pošlem


Conjugación en presente de verbos tipo padnúť.


padnúť

sadnúť

ja

pad-ne-m

sad-ne-m

ty

pad-ne-š

sad-ne-š

on, ona, ono

pad-ne

sad-ne

my

pad-ne-me

sad-ne-me

vy

pad-ne-te

sad-ne-te

ony-oni

pad-nú

sad-nú

Según el tipo padnúť se conjugan verbos como sadnúť(sadnem-sadnú), stretnúť(stretnem-stretnú), moknúť(moknem-moknú).

Si el infinitivo del verbo termina en vocal larga, entonces la ú se acorta: vládnuť(vládnem-vládnu).


Conjugación en presente de verbos tipo pracovať y biť.


pracovať

cestovať

biť

žiť

ja

prac-uje-m

cest-uje-m

bi-je-m

ži-je-m

ty

prac-uje-š

cest-uje-š

bi-je-š

ži-je-š

on, ona, ono

prac-uje

cest-uje

bi-je

ži-je

my

prac-uje-me

cest-uje-me

bi-je-me

ži-je-me

vy

prac-uje-te

cest-uje-te

bi-je-te

ži-je-te

ony-oni

prac-uj-ú

cest-uj-ú

bi-j-ú

ži-j-ú

Según el tipo pracovať se conjugan verbos como cestovať(cestujem-cestujú), obedovať(obedujem-obedujú), menovať(menujem-menujú), vykrikovať(vykrikujem-vykrikujú).

Según el tipo biť se conjugan verbos como žiť(žijem-žijú), piť(pijem-pijú), myť(myjem-myjú), šiť(šijem-šijú); tambien verbos tipo siať(sejem-sejú): liať(lejem-lejú), smiať sa(smejem sa-smejú sa).


Conjugación en presente de verbos tipo niesť.


niesť

viezť

brať

trieť

minúť

ja

nes-ie-m

vez-ie-m

ber-ie-m

tr-ie-m

min-ie-m

ty

nes-ie-š

vez-ie-š

ber-ie-š

tr-ie-š

min-ie-š

on, ona, ono

nes-ie

vez-ie

ber-ie

tr-ie

min-ie

my

nes-ie-me

vez-ie-me

ber-ie-me

tr-ie-me

min-ie-me

vy

nes-ie-te

vez-ie-te

ber-ie-te

tr-ie-te

min-ie-te

ony-oni

nes-ú

vez-ú

ber-ú

tr-ú

min-ú

Según el tipo niesť se conjugan verbos como viezť(veziem-vezú), viesť(vediem-vedú), pliesť(pletiem-pletú), piecť(pečiem-pečú). Tambien verbos tipo brať(beriem-berú): drať(deriem-derú), prať(periem-perú); verbos tipo trieť(triem-trú): pozrieť(pozriem-pozrú), umrieť(umriem-umrú); verbos tipo minúť(miniem-minú): splynúť(splyniem-splynú), hynúť(hyniem-hynú).

Según el tipo niesť tambien se conjuga el verbo môcť: môžem, môžeš, môže, môžeme, môžete, môžu.


Conjugación en presente de verbos tipo rozumieť.


rozumieť

zmúdrieť

ja

rozum-ie-m

zmúdr-ie-m

ty

rozum-ie-š

zmúdr-ie-š

on, ona, ono

rozum-ie

zmúdr-ie

my

rozum-ie-me

zmúdr-ie-me

vy

rozum-ie-te

zmúdr-ie-te

ony-oni

rozum-ej-ú

zmúdr-ej-ú

Según el tipo rozumieť se conjugan verbos como zmúdrieť(zmúdriem-zmúdrejú), červenieť(červeniem-červenejú), šedivieť(šediviem-šedivejú).

El verbo ísť (ir) es un verbo irregular y se conjuga de la siguiente manera: idem, ideš, ide, ideme, idete, idú.


El pasado(minulý čas) del verbo eslovaco se forma con verbos de aspecto imperfectivo y perfectivo. Se forma del infinitivo del verbo más la terminación -l, -la, -lo, -li según género y número más el presente del verbo auxiliar byť. El auxiliar byť sólo se usa en la 1a y 2a persona singular y plural.

El pasado eslovaco se forma de la siguiente manera:

ja mal som(masc), ja mala som(fem) - yo tenía

ty mal si(masc), ty mala si(fem) - tú tenías

on mal - él tenía

ona mala - ella tenía

ono malo - ello tenía

my mali sme - nosotros, as teníamos

vy mali ste - usted tenía, ustedes tenían

ony-oni mali - ellos, as tenían


La anterior, es la forma más usada de formar el pasado, sin embargo hay excepciones en dependencia de la terminación del infinitivo del verbo. Por ejemplo:

vidieť- videl, videla, videlo, videli

trieť- trel, trela, trelo, treli

padnúť- padol, padla, padlo, padli

niesť- niesol, niesla, nieslo, niesli

viesť- viedol, viedla, viedlo, viedli

pliesť- plietol, plietla, plietlo, plietli

môcť- mohol, mohla, mohlo, mohli

piecť- piekol, piekla, pieklo, piekli

ísť- išiel, išla, išlo, išli o šiel, šla, šlo, šli


El futuro(budúci čas) eslovaco se forma de dos formas, futuro compuesto o futuro simple. El futuro compuesto se forma con ayuda del verbo auxiliar byť en futuro más el infinitivo del verbo imperfectivo y expresa una acción de la cual se tienen dudas si se realizará o no. El futuro simple se forma del infinitivo del verbo perfectivo, se conjuga igual que los verbos imperfectivos en presente y expresa una acción que sin dudas se realizará.

Para mostrar cómo se forma el futuro en eslovaco usaremos el verbo robiť(imperfectivo) y urobiť(perfectivo), para formar el futuro compuesto y el futuro simple respectivamente, ambos significan hacer.

El futuro compuesto(con verbos imperfectivos):

ja budem robiť - yo haré

ty budeš robiť - tú harás

on, ona, ono bude robiť - él, ella, ello hará

my budem robiť - nosotros, as haremos

vy budete robiť - usted hará, ustedes harán

ony-oni budú robiť - ellos, as harán


El futuro simple(con verbos perfectivos):

ja urobím - yo haré

ty urobíš - tú harás

on, ona, ono urobí - él, ella, ello hará

my urobíme - nosotros, as haremos

vy urobíte - usted hará, ustedes harán

ony-oni urobia - ellos, as harán


El imperativo(rozkazovací spôsob) eslovaco representa una orden o petición. En eslovaco el imperativo se emplea en la 2a persona singular y la 1a y 2a persona plural. Se forma a partir de la conjugación en presente de la 3a persona plural del verbo. Para formar el imperativo de la 1a y 2a persona plural se agregan los sufijos -me y -te respectivamente.

Según la terminación del verbo existen cuatro maneras de formar el imperativo.

Primera forma.

volaj-ú(volať) – volaj! volajme! volajte!

češ-ú(česať) – češ! češme! češte!

pros-ia(prosiť) – pros! prosme! proste!

Segunda forma.

šij-ú(šiť) – ši! šime! šite!

bij-ú(biť) – bi! bime! bite!

umyj-ú(umyť) – umy! umyme! umyte!

Tercera forma.

ved-ú(viesť) – veď! veďme! veďte!

plet-ú(pliesť) – pleť! pleťme! pleťte!

sten-ú(stať) – steň! steňme! steňte!

ustel-ú(ustlať) – usteľ! usteľme! usteľte!

Cuarta forma.

zhasn-ú(zhasnúť) – zhasni! zhasnime! zhasnite!

pozr-ú(pozrieť) – pozri! pozrime! pozrite!

sp-ia(spať) – spi! spime! spite!

pozv-ú(pozvať) – pozvi! pozvime! pozvite!