Učebniki‎ > ‎Curso de Eslovaco‎ > ‎

Frases básicas y útiles en eslovaco

Ya empezamos a publicar artículos sobre idioma eslovaco, y creemos que para iniciar una lista de frases básicas seria lo más apropiado, después empezaremos con la gramática.

 Palabras básicas. Presentación.

Dobré ráno!

Buenos días! (por la mañana)

Dobrý deň!

Buenos días!

Dobrý večer!

Buenas tardes!

Dobrú noc!

Buenas noches!

Vitajte!

Bienvenidos!

Ahoj!

Hola!

Ako sa máte? Ako sa máš?

Cómo está? Cómo estás?

A ako sa máte vy? A ako sa maš ty?

Y cómo le va?

Ďakujem, dobre.

Bien, gracias.

Výborne.

Excelente

Ako obvykle.

Como de costumbre.

Stále rovnako.

Como siempre.

Dovoľte, aby som sa predstavil.

Permítame presentarme.

Volám sa X.

Me llamo X.

Teší ma.

Mucho gusto.

Ako sa voláte? Ako sa voláš?

Cómo se llama? Cómo te llamas?

Koľko máte (máš) rokov?

Cuántos años tiene (tienes)?

Kde ste sa narodili?

Dónde nació?

Narodil som sa v ...

Nací en ...

Áno.

Sí.

Nie.

No.

Prosím!

Por favor!

Ďakujem!

Gracias!

Niet za čo!

De nada!

Nič sa nestalo!

De nada!

Prepáčte! Pardon!

Disculpe!

Ľutujem! Veľmi ľutujem!

Lo siento!.Lo siento mucho!

Do videnia!

Hasta la vista!

Šťastnú cestu!

Buen viaje!

 

Entendimiento.

Hovoríte (hovoríš) po slovensky?

Habla (hablas) eslovaco?

Hovoríte (hovoríš) po russky?

Habla (hablas) ruso?

Áno, hovorím po slovensky.

Si, hablo eslovaco.

Nie, nehovorím po slovensky.

No, no hablo eslovaco.

Ovládam písmom i slovom.

Manejo la lectura y escritura.

Ktoré jazyky ovládate?

Cuántos idiomas maneja?

Ovládam anglicky, nemecký ...

Maneja el inglés, alemán ...

Rozumiete mi? Rozumieš mi?

Me entiende? Me entiendes?

Rozumien. Nerozumiem.

Entiendo. No entiendo.

Rozumien vám (tebe).

Le (te) entiendo.

Rozumel som veľmi dobre.

Le entendí muy bien.

Čo znamená slovo ...?

Qué significa la palabra ...?

Môžete mi to preložiť?

Puede traducir esto?

Hovoríte príliš rýchle.

Habla demasiado rápido.

Môžete hovoríť pomalšie?

Puede hablar más lento?

Môžete hovoriť hlasnejšie?

Puede hablar más alto?

Povedzte mi to, prosím, ešte raz.

Dígame esto una vez más, por favor.

Povedal som to dobre?

Dije bien esto?

Myslím, že som sa zle vyjadril.

Pienso que me exprese mal.

Neviem to vysloviť, radšej to slovo napíšem.

No sé pronunciar esto, mejor lo escribo.

 

Reuniones. Invitaciones.

Dávno som ťa nevidel.

Hace mucho que no te veo.

Dávno som vás nevidel.

Hace mucho que no le veo.

Vždy vás (ťa) radi vidíme!

Siempre nos alegra verle (verte).

Príďte k nám niekedy.

Visítenos algún día.

Rád, ďakujem za láskavé pozvanie.

Con gusto, gracias por la amable invitación.

Ďakujem, rád.

Gracias, con gusto.

Urobíte nám radosť, keď nás navštívite.

Nos alegrará que nos visite.

Môžeme sa stretnúť zajtra popoludní?

Podemos encontrarnos mañana después de mediodía.

Buďte presný.

Sea puntual.

Navštívte nás opäť budúci týždeň.

Visítenos de nuevo la próxima semana.

Prijímam vaše pozvanie.

Acepto su invitación.

Ľutujem, ale nemôžem prijať vaše pozvanie

Lo siento, pero no puedo aceptar su invitación.

Je mi ľúto, ale som zaneprázdnený.

Lo siento, pero estoy ocupado.

Vstúpte! Ďalej!

Pase!

Len poďte ďalej!

Pase!

Sadnite (sadniš) si, prosím!

Sientese (sientate), por favor!

Urobte si pohodlie.

Póngase cómodo.

Ako doma, prosím.

Sientase en casa, por favor.

Pracujete? Pracuješ?

Trabaja? Trabajas?

Študujete? Študuješ?

Estudia? Estudias?

Pracujem. Nepracujem.

Trabajo. No trabajo.

Študujem na škole, na univerzite, na vysokej škole.

Estudio en la escuela, en la universidad, en la secundaria.

Skončil som školu, lekársku fakultu ...

Terminé la escuela, la facultad de medicina ...

Dovoľte, aby som vám predstavil ...

Permítame presentarle ...

moju manželku, moeho manžel, moeho priateľa, moju priateľku.

mi esposa, mi esposo, mi amigo, mi amiga.

Dovoľte, aby som vás zoznámil s ...

Permítame conocerle con ...

mojou manželkou, mojím manželom, mojím priateľom, mojou priateľkou.

mi esposa, mi esposo, mi amigo, mi amiga.

To je moja manželka, môj manžel.

Esta es mi esposa, este es mi esposo.

To je môj priateľ, moja priateľka.

Este es mi amigo, esta es mi amiga.

Ste ženatý? Ste vydatá?

Está casado? Está casada?

Som ženatý. Som vydatá.

Estoy casado. Estoy casada.

Som slobodný. Som slobodná.

Estoy soltero. Estoy soltera.

Som rozvedený. Som rozvedená.

Estoy separado. Estoy separada.

Máte súrodencov?

Tiene hermanos.

Mám brata a sestru.

Tengo un hermano y una hermana.

Nie, nemam súrodencov.

No, no tengo hermanos.

Blahoželám!

Le felicito!

Blahoželám vám k ...

Le felicito por ...

 

Pedir información.

Môžete mi pomôcť? Môžeš mi pomôcť?

Puede ayudarme? Puedes ayudarme?

Môžem vám pomôcť?

Le puedo ayudar?

Chcel by som vám niečo opýtať.

Quisiera preguntarle algo.

Môžete mi to vysvetliť?

Puede explicarme?

Kde je ...?

Dónde está ...?

Koľko platím?

Cuánto pago?

Koľko stojí toto? Koľko to stojí?

Cuánto cuesta esto?

To je drahé.

Esto es caro.

Povedzte mi, prosím, čo to znamená?

Dígame por favor, qué significa esto?

Čo to znamená?

Qué significa esto?

Čo sa deje?

Qué pasa?

Čo sa stalo?

Qué sucedió?

Čo sa vám stalo?

Qué le pasó?

Čo je to, prosím?

Por favor, qué es esto?

Čo je toto?

Qué es esto?

Koľko je hodín?

Qué hora es?

Je dvanásť hodín.

Son las doce horas.

Sú štyri hodiny.

Son las cuatro horas.

Šesť hodín desať minút.

Son las seis horas diez minutos.

Šesť desať.

Las seis diez.

Je päť hodín.

Son las cinco horas.